26. 2. - 29. 5.
2024

Krizová intervence

  Tábor J. A. Komenského v Bělči nad Orlicí

Časový rozsah akreditovaného kurzu je celkem 48 výukových hodin.

Výcvik proběhne ve dvou blocích po třech dnech:

26.-28. února 2024
27.-29. května 2024

Celý kurz je akreditovaný v rámci Celoživotního vzdělávání pracovníků sociálních služeb u MPSV a MŠMT ČR. Na konci programu proběhne akreditace.

Cílem kurzu je předání, upevnění, doplnění a nácvik základních postupů při krizové pomoci a orientace v problematice, seznámení účastníků s teoretickými základy, zásadami vedení rozhovoru a základními postupy při krizové pomoci. Účastníci se seznámí s problematikou krizí, naučí se rozpoznávat různé typy krizí v životě člověka, jejich příčiny, seznámí se s možnostmi a pohledy na krizové situace, principy a postupy krizové intervence, zásady vedení rozhovoru s člověkem v krizi, naučí se reagovat na projevy krize, poskytovat podporu a stabilizovat. Kurz je teoretickou i praktickou přípravou pro poskytnutí efektivní pomoci – krizové intervence. Kurz je určen především pro kazatele a pastorační pracovníky, nicméně můžou se ho zúčastnit případně i další laičtí pracovníci v církvi. Kurz je součástí celoživotního vzdělávání kazatelů, podmínkou pro započítání do něj je absolvování obou částí.

Účastnický poplatek: 3.000 Kč

  •  stravu v místě si hradí účastníci sami zvlášť
  • povšechný sbor hradí ubytování a větší část nákladů na lektory;
  • o cestovní náhrady můžete požádat svůj sbor;

Kurz povedou:

Bohuslava Horská je konzultantkou linky důvěry Modrá linka a několik let její vedoucí. Absolvovala magisterské studium sociální pedagogiky. Má třicetiletou praxi v pomáhajících profesích: ve státním sektoru, v manželském rodinném poradenství, pastoračním poradenství, náhradní rodinné péči, krizových službách pro děti a mládež a telefonické krizové intervenci. Je externí pedagožkou katedry sociální pedagogiky na Pedagogické fakultě MU. Dobrovolnicky se věnuje oblasti prorodinných aktivit. Působí jako lektorka vzdělávacích a výcvikových programů pro laickou i odbornou veřejnost. Je aktivní členkou Církve bratrské.

Ladislav Ptáček je sociální pracovník, supervizor, poradce, terapeut, lektor vzdělávacích a výcvikových programů a mediátor. Zabývá se tématy poradenství v sociální práci, terapie v sociální práci, bezdomovství a extrémního sociálního vyloučení, sociálního bydlení, telefonické krizové intervence, internetového poradenství a mediace. Pracuje aktuálně jako ředitel Občanské poradny Brno.

Pořadatel: Odd. výchovy a vzdělávání ÚCK ČCE

Přihlašování skončilo 21.2.2024.